เปลี่ยนการแสดงผล
คำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ 282/2561 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่องแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ให้ผู็อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู็อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง ผู้อำนวยการศูนย์ฝนหลวงหัวหิน หัวหน้าสนามบิน และหัวหน้าสถานีเรดาร์ฝนหลวง ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
13 กันยายน 2562 203 ครั้ง