เปลี่ยนการแสดงผล
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกป่าและไม้ยืนต้น เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 จังหวัดสงขลา”
26 พฤศจิกายน 2562 227ครั้ง

                         เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ปลูกป่าและไม้ยืนต้น เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 จังหวัดสงขลา” ณ ป่าชุมชนทุ่งหัวเมือง ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง” ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลในด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรรวมถึงการป้องกันและแก้ไขภัยแล้ง ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มากขึ้น ในการเพิ่มโอกาสการเกิดฝนและการปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ อำเภอนาทวี สภาเกษตรกรสงขลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ค่ายมหาจักรีสิรินธร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดสงขลา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชมรมอนุรักษ์ป่าทุ่งหัวเมือง อาสาสมัครฝนหลวงภาคใต้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจำนวนมากร่วมกันปลูกกล้าไม้ประดู่ ลูกประ มะม่วงหิมพานต์ พะยอม และมะฮอกกานี รวม 1,800 ต้น 

 

 

 

 

ภาพและวีดีโอ