เปลี่ยนการแสดงผล
ประกวดราคาจ้างเหมาบดโปรยสารฝนหลวง สำหรับปฏิบัติงานตามศูนย์/หน่วย ปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 5 รายการ ปีงบประมาณ 2563 วิธีประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มกราคม 2563 332 ครั้ง