เปลี่ยนการแสดงผล
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้มอบหมายให้ นายนุกุล แสนหมื่นแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่
14 กุมภาพันธ์ 2563 38ครั้ง

                วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้มอบหมายให้ นายนุกุล แสนหมื่นแก้ว นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย ต.น้ำดิบ อ.ป่าซางจ.ลำพูน โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ได้ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการฝนหลวง ข้อมูลคุณภาพน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง และช่องทางการขอรับบริการฝนหลวง จากการสอบถามเกษตรกรพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกลำไย อยู่ในระยะเตรียมต้น และพืชอื่นๆ เช่น ข้าวนาปรัง และพืชผัก และสำหรับความต้องการน้ำในพื้นที่พบว่ามีความต้องการน้ำฝน เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งและหมอกควันในอากาศ

ภาพและวีดีโอ