เปลี่ยนการแสดงผล
ราคากลางเช่าระบบเครือข่าย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 กุมภาพันธ์ 2563 208 ครั้ง