เปลี่ยนการแสดงผล
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าระบบเครือข่าย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 มีนาคม 2563 33ครั้ง