เปลี่ยนการแสดงผล
ประกาศประกวดราคาเช่าระบบเครือข่าย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มีนาคม 2563 35ครั้ง