เปลี่ยนการแสดงผล
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ตำบลน้ำริม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 พฤษภาคม 2563 689 ครั้ง

1.เอกสารประกาศ, บก01

เอกสารประกาศ

- บก01

2.BOQ

-ราคากลางฝนหลวง ตาก31-03-63แก้ไข5

3.รูปแบบ

แบบมาตรฐานระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดกลาง

2 รั้วเขตการบิน (Air Side)

01 แบบอาคารสำนักงานฯ - กรมโยธาธิการและผังเมือง

02 แบบแก้ไขเพิ่มเติมอาคารสำนักงานฯ - สนง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก

อาคารเวรนอนและอเนกประสงค์

01 ผังบริเวณโรงบดสาร + เก็บพัสดุ

1 ผังบริเวณส่วนผักอาศัย

1 ป้ายโครงการ และประตูทางเข้า-ออกโครงการ

1 ประตูเข้า-ออก และเขตการบิน

แบบป้อมยาม

อาคารพักอาศัยรวม 9 ยูนิต

รั้วชั่วคราว (ลวดหนาม)

2 แบบบ้านพักผู้บริหาร

อาคารเก็บพัสดุ

02 โรงบดสาร

เสาธงสูง 12 เมตร

02 อาคารเก็บสารฝนหลวง(แบบมีที่ทำการ)

อาคารโรงจอดรถ(ขนาด 8 ช่อง)

อาคารเก็บสารฝนหลวง(แบบไม่มีที่ทำการ)

01 ผังบริเวณอาคารเก็บสารฝนหลวง

01 ผังบริเวณโครงการ

อาคารห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

02 งานถนน