เปลี่ยนการแสดงผล
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (นักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
7 พฤษภาคม 2563 296 ครั้ง